​​

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website www.vacaturecentrale.eu besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van vacacturecentrale.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Deze website bevat externe koppelingen naar websites die door andere partijen dan vacacturecentrale worden geëxploiteerd en beheerd. Dergelijke koppelingen verstrekken we als service. We hebben geen zeggenschap over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, noch voor de koppelingen. Het feit dat we deze koppelingen opnemen, impliceert geen enkele associatie met de exploitanten ervan. Hoewel de inhoud van de koppelingen tijdens het opnemen ervan niet botste met de doelstellingen van vacacturecentrale, kan het voorkomen dat thans op deze pagina’s aanstootgevend materiaal wordt aangetroffen. Mocht je dit tegenkomen, wil je dan zo vriendelijk zijn om het ons te melden? Op verzoek zal worden bekeken of deze koppelingen uit de website van vacacturecentrale kunnen worden verwijderd. Bij voorbaat dank voor je medewerking.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

 

VacatureCentrale Europa